STATUT

 

Na temelju članka 11. Zakona o Udrugama ("Narodne novine", broj 88/01. i 11/02) osnivačka skupština Kulturno - umjetničkog društva Prigorec Sveti Petar Orehovec, održana 23. siječnja 2009. donijela je

STATUT KULTURNO-UMJETNIČKOG DRUŠTVA
PRIGOREC SVETI PETAR OREHOVEC

 

1.OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim statutom utvrđuje se; naziv, sjedište i područje na kojem djeluje Udruga Kulturno -umjetničko društvo Prigorec Sveti Petar Orehovec; zastupanje, ciljevi, djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, ostvarivanje javnog rada udruge, članstvo i članarina, prava, obveze i stegovna odgovornost članova, unutarnji ustroj udruge, tijela udruge, njihov sastav, ovlast, način odlučivanja, uvjeti i način izbora i opoziva, trajanje mandata i odgovornost članova, imovina i raspolaganje mogućom dobiti, način stjecanja imovine te prestanak i postupak s imovinom u slučaju prestanka.

Članak 2.

Puni naziv Udruge je: Kulturno-umjetničko društvo Prigorec Sveti Petar Orehovec (U daljnjem tekstu: Udruga).
Skraćeni naziv glasi: KUD Prigorec Sveti Petar Orehovec.
Sjedište udruge je Sveti Petar Orehovec.
Udruga djeluje na području Koprivničko-križevačke županije.
Udruga ima svojstvo pravne osobe, a registrirana je pri Uredu državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji.
Udrugu zastupa predsjednik Udruge.

Članak 3.

Radi što bolje povezanosti članstva, te boljeg rada, Udruga može osnivati svoje podružnice i druge ustrojstvene oblike koji djeluju na području općina i gradova.
Podružnice nisu pravne osobe.
Osnivanje i način rada podružnica regulira sa općim aktom, koji donosi Skupština Udruge.


Članak 4.

Udruga ima pečat okruglog oblika promjera 35 mm koji je obodno opisan punim nazivom, a u sredini pečata je oznaka sjedišta Udruge.


Članak 5.

Udruga može surađivati i učlanjivati se u slične asocijacije i udruge u zemlji i inozemstvu.


Članak 6.


Rad Udruge je javan.
Javnost rada osigurava se i ostvaruje pravodobnim i istinitim obavještavanjem članova Udruge i putem javnog priopćavanja.
Članovi se o radu Udruge obavještavaju dostavom pisanih materijala i putem sjednica tijela Udruge.
Predstavnici sredstava javnog priopćavanja mogu prisustvovati sjednicama tijela upravljanja Udruge i izvještavati javnost o radu tih tijela i Udruge.
Radi što potpunijeg ostvarivanja javnosti rada, Udruga može izdavati svoje glasilo u skladu s propisima o javnom informiranju. Odluku o izdavanju glasila donosi Skupština. Udruga po potrebi izdaje i druga sredstva javnog informiranja (periodične publikacije, biltene, plakate i slično) sukladno propisima o izdavačkoj djelatnosti.

 

 

II. CILJEVI I DJELATNOSTI KOJIMA SE STVARAJUJU CILJEVI

Članak 7.

Cilj KUD-a je okupljanje zainteresiranih osoba radi njegovanja, očuvanja od zaborava narodnih pjesama, plesova, zavičajnog govora te narodnog običaja i etno baštine.

 

Članak 8.

U ostvarivanju ciljeva KUD naročito djeluje na:
-okupljanje zainteresiranih osoba radi njegovanja i očuvanja od zaborava narodnih pjesama, plesova, zavičajnog govora, te narodnih običaja i etno baštine,
-njegovanje i istraživanje folklornog blaga i tradicije, te skupljanje narodnih običaja, glazbene i plesne kulture
-poboljšanje kvalitete amaterskog izvođenja narodnih pjesama i plesova te scenskih nastupa
-organiziranju savjetovanja, predavanja, seminara i stručnom usavršavanju svojih članova koristeći pritom iskustva drugih KUD-ova,
-suradnje s ostalim strukovno srodnim domaćim i stranim Udrugama
-razvijanju novih oblika kulturno-umjetničke djelatnosti i proširenju programa KUD-a
-obavljanju drugih poslova koji doprinose ostvarivanju ciljeva utvrđenih Statutom
-organiziranje priredbi i drugih manifestacija povodom državnih i drugih blagdana te sudjelovanje na istima.


Članak 9.

KUD djeluje preko svojih sekcija; tamburaške, folklorne, pjevačke, dramske i etnografske. Sekcije se formiraju i počinju radom kada bude dovoljno zainteresiranih osoba za osnivanje, rad i stručno vođenje. Sekcije rade po vlastitom programu rada, koji mora biti usklađen s interesima Udruge u cjelini. Na čelu sekcije je voditelj izabran po stručnom kriteriju.

 

III. ČLANOVI UDRUGE, PRAVA, OBVEZE I ODGOVORNOST ČLANOVA

Članak 10.

Članstvo u Udruzi može biti redovno i počasno.
Redovni članovi mogu biti državljani Republike Hrvatske koji prihvate Statut i opće akte Udruge. Osobe bez poslovne sposobnosti ili s ograničenom poslovnom sposobnošću mogu biti članovi Udruge bez prava sudjelovanja u radu tijela Udruge.
Redovnim članom mogu biti i pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje podržavaju djelatnost Udruge. Počasnim članom mogu postati državljani Republike Hrvatske i stranci koji su svojim djelovanjem posebno pridonijeli razvoju Udruge.

Članak 11.

Odluku o prijemu u redovno članstvo donosi upravni odbor Udruge po primitku molbe za prijem od stranih kandidata.
Odluku o prijemu u počasno članstvo donosi Skupština na prijedlog Upravnog odbora Udruge.
U udruzi se vodi registar članova.
O obliku njegova vođenja odlučuje upravni odbora Udruge. (Pravilnik NN 11/02)

 

Članak 12.

Prava i obveze članova jesu:
- da biraju i budu birani u tijela Udruge
- da budu obaviješteni o radu Udruge i njenih tijela, te o materijalno-financijskom poslovanju,
- da aktivno sudjeluju u izvršavanju ciljeva Udruge i doprinose ostvarivanju njenih djelatnosti,
- da daju prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad Udruge i njenih tijela,
- da se redovito pridržavaju odredaba ovog Statuta i drugih općih akata Udruge,
- da redovito plaćaju članarinu,
- da čuvaju ugled i imovinu Udruge.

Članak 13.

Istaknutim članovima KUD-a, za svoj nesebičan doprinos radu i razvoju Udruge kroz duže vrijeme dodjeljuju se na Skupštini KUD-a, a na prijedlog Upravnog odbora sljedeća priznanja:
- za članstvo i aktivan rad u sekcijama tijekom 5 godina - brončana plaketa
- za članstvo i aktivan rad u sekcijama tijekom 10 godina - srebrna plaketa
- za članstvo i aktivan rad u sekcijama tijekom 20 godina - zlatna plaketa

 

Članak 14.

Članstvo u udruzi prestaje:
- prestankom djelovanja Udruge
- pismenom izjavom o istupanju iz članstva
- isključenjem iz članstva

Članak 15.

Član Udruge može biti isključen iz članstva ako prekrši odredbe Statuta ili ugrozi interese Udruge ili prouzroči ozbiljnu štetu njoj i njenom članstvu.
Odluku o isključenju donosi Upravni odbor Udruge.

 

 

IV. TIJELA UDRUGE

Članak 16.

Tijela Udruge jesu;
- Skupština
- Upravni odbor Udruge
- Predsjednik Udruge
- Nadzorni odbor Udruge

Članak 17.


Skupština je najviše tijelo Udruge, a čine je sve fizičke osobe, članovi Udruge, te predstavnik pravne osobe koja je član Udruge, a kojeg imenuje osoba za zastupanje pravne osobe.
Redovna skupština Udruge održava se najmanje jednom godišnje.
Predsjednik Udruge može sazvati izvanrednu Skupštinu na vlastitu inicijativu ili na zahtjev najmanje jedne trećine ukupnog broja članova Udruge s tim da se odmah predloži dnevni red.
Ako predsjednik Udruge ne sazove Skupštinu na zahtjev predlagača iz stavka 3. ovog članka, u roku od 30 dana od dana podnesenog zahtjeva, sazvat će je predlagač.
na izvanrednoj skupštini razmatra se samo pitanje zbog kojeg je sazvana.

 

Članak 18.

Skupštinu saziva predsjednik Udruge dostavljanjem pismenih poziva članovima najmanje 10 dana prije održavanja sjednice.
Poziv sadržava podatke o mjestu i vremenu održavanja sjednice, te prijedlog dnevnog reda.
Uz poziv dostavljaju se i materijali o pitanjima koja su na dnevnom redu.

 

Članak 19.

Skupština može pravovaljano odlučivati ako je nazočna najmanje polovina članova Skupštine.
Ako Skupštini ne pristupi polovina članova, sazivač saziva novu Skupštinu u roku ne manjem od 8 dana s time da tada Skupština može donositi pravovaljane odluke ako je nazočna najmanje 1 članova Skupštine.
Pravovaljane odluke donose se natpolovičnom većinom glasova nazočnih, ako ovim statutom nije drugačije određeno.
Odluke o promjeni Statuta i prestanku Udruge, Skupština donosi 2/3 većinom nazočnih članova Skupštine.


Članak 20.

Skupština Udruge:
- donosi Statut i njegove izmjene i dopune
- donosi druge opće akte potrebne za djelovanje Udruge
- bira i razrješava članove Upravnog i Nadzornog odbora i predsjednika Udruge
- donosi financijski plan i usvaja završni račun
- razmatra izvještaj o radu predstavnika Udruge
- odlučuje o sudjelovanju Udruge u radu nacionalnih i inozemnih organizacija
- odlučuje o udruživanju s drugim udrugama, učlanjivanje u druge organizacije ili istupanju iz njih
- rješava o žalbama članova udruge u drugom stupnju
- odlučuje o prestanku Udruge i
- odlučuje o drugim pitanjima o značenju za rad Udruge utvrđenim ovim Statutom koja nisu stavljena u nadležnost drugog tijela

Članak 21.

Predsjednik Udruge osigurava pravilan i zakonit rad Udruge, a bira ga Skupština na vrijeme od 4 godine, s tim da može biti biran više puta za redom.
Upravni odbor i predsjednika Udruge Skupština može razriješiti i prije isteka vremena na koje su izabrani ako prekorače svoja ovlaštenja ili ne izvršavaju savjesno povjerene obveze.
Ako se razrješava cijeli Upravni odbor, Skupština tada bira novi Upravni odbor s punim mandatom, a ako razrješava pojedine članove Upravnog odbora, Skupština bira nove članove Upravnog odbora na vrijeme do isteka mandata u čiji su sastav birani.
Upravni odbor i svaki njegov član odgovara za svoj rad Skupštini.

 

Članak 22.

Upravni odbor ima 5 članova (predsjednik Udruge i 4 člana) koje bira Skupština na vrijeme od 4 godine. Predsjednik Udruge ujedno je i predsjednik Upravnog odbora.
Upravni odbor Udruge:
- utvrđuje prijedlog Statuta i njegovih izmjena i dopuna
- utvrđuje prijedlog financijskog plana i završnog računa
- podnosi Skupštini godišnji izvještaj o radu
- odlučuje o visini članarine
- odlučuje o prijemu i isključenju iz članstva
- odlučuje o promjeni adrese sjedišta Udruge
- brine se o informiranju članstva i javnosti
- odlučuje o korištenju imovine Udruge
- osniva odbore, komisije i druga tijela koja pomažu u ostvarivanju ciljeva Udruge
- donosi odluke o visine naknade za službeno putovanje i putne troškove
- obavlja sve druge aktivnosti koje mu Skupština stavi u nadležnost
Sjednice Upravnog odbora održavaju se prema potrebi.
Sjednica se može održati ako je nazočna većina članova Upravnog odbora, a pravovaljane odluke donose se većinom nazočnih članova Upravnog odbora.

 

Članak 23.

Predsjednik Udruge zastupa Udrugu, predsjedava sjednicama Skupštine te odgovara za zakonitost rada Udruge.
Predsjednik Udruge ujedno je i predsjednik Skupštine i predsjednik Upravnog odbora.
Predsjednik Udruge:
- saziva sjednice Skupštine, Udruge i Upravnog odbora i predlaže dnevni red
- provodi odluke skupštine i rukovodi radom Udruge između dviju sjednica Skupštine


Članak 24.

Upravni odbor na svojoj sjednici iz svojih redova bira jednog dopredsjednika i tajnika Udruge na vrijeme od 4 godine.
Dopredsjednik pomaže predsjedniku Udruge u njegovom radu i obavlja druge poslove koje im povjeri predsjednik i Upravni odbor.

 

Članak 25.

Tajnik Udruge:
- priprema nacrte općih akata koje donosi Skupština
- brine se o urednom vođenju registra članova
- vodi zapisnike sa sjednica Skupštine i Upravnog odbora
- vodi i čuva arhivu Udruge, te
- obavlja stručne i druge poslove za potrebe Upravnog odbora u skladu s općih aktima Udruge

 

 

Članak 26.

Upravni odbor može osnivati odbore i druga povremena radna tijela Udruge.
Upravni odbor imenuje predsjednika i članove odbora radnih tijela iz redova članova Udruge na vrijeme od 4 godine.
Odbori i druga povremena radna tijela obavljaju poslove i zadaće za koje su osnovani i o tome podnose izvješća Upravnom odboru.

 

Članak 27.

Nadzorni odbor ima 3 člana koje bira Skupština na vrijeme od 4 godine i mogu biti ponovo birani.
Član Nadzornog odbora ne može biti član Upravnog odbora.
Nadzorni odbor pravovaljano odlučuje ako je sjednici nazočna natpolovična većina njegovih članova, a pravovaljane odluke donosi većinom glasova nazočnih članova.
Predsjednik Nadzornog odbora, kojeg biraju članovi između sebe, saziva sjednice odbora, rukovodi njegovim radom i obavlja druge poslove koje mu povjeri Odbor ili Skupština.
Članovi Nadzornog odbora za svoj rad odgovaraju Skupštini.


Članak 28.

Nadzorni odbor razmatra i nadzire:
- primjenu odredaba Statuta i drugih općih akata udruge
- materijalno - financijsko poslovanje i korištenje imovine Udruge
- ostvarivanje odluka, zaključaka i drugih pravnih akata
- obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština

 

Članak 29.

Nadzorni odbor ima pravo zatražiti uvid u dokumentaciju i sve podatke o radu i poslovanju Udruge.
Upravni odbor i svaku član Udruge dužan je bez odgađanja omogućiti uvid u zatraženu dokumentaciju i podatke, te dati tražene obavijesti.
Članovi Nadzornog odbora mogu prisustvovati sjednicama Upravnog odbora, ali bez prava odlučivanja.
Nadzorni odbor može zatražiti sazivanje sjednica Upravnog odbora i Skupštine ako utvrdi nepravilnosti u financijskom ili drugom poslovanju, nemarnosti u izvršavanju poslova ili povrede Statuta ili drugih općih akata Udruge.

Članak 30.

Na način i postupak razrješenja Nadzornog odbora ili pojedinog njegovog člana primjenjuju se odredbe članka 21. ovog Statuta.

 

Članak 31.

Imovinu Udruge čine prihodi koje ona ostvaruje putem:
- članarine
- dotacije i donacije
- sredstava dobivenih od međunarodnih organizacija koje podupiru rad Udruge
- sredstava ostvarenih organiziranjem seminara i predavanja te od izdavačke djelatnosti sukladno Zakonu
- ostali prihodi sukladno Zakonu

 

Članak 32.

Udruga upravlja imovinom u skladu s propisima o materijalnom i financijskom poslovanju neprofitnih organizacija.
Svi prihodi i rashodi određuju se financijskim planom koji se donosi za jednu kalendarsku godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen.
Svi prihodi koriste se za djelovanje Udruge.
Po završetku godine za koju je donesen financijski plan sastavlja se završni račun.
Predsjednik ima naredbodavno pravo u raspolaganju imovinom Udruge.

 

V. STATUT I DRUGI OPĆI AKTI

Članak 33.

Statut je temeljni opći akt Udruge i svi drugi opći akti moraju biti u skladu s odredbama Statuta.
Nacrt izmjene i dopune Statuta priprema i utvrđuje Upravni odbor Udruge i upućuje ga na raspravu članovima Udruge.
Upravni odbor Udruge razmatra primjedbe i prijedloge koji su dani u raspravi, zauzima stavove o njima i utvrđuje Prijedlog Statuta.

 

Članak 34.

Tumačenje odredaba Statuta daje Skupština Udruge.

 

Članak 35.

Sva unutarnja pitanja Udruge kao i druga pitanja koja nisu utvrđena Statutom,a zahtijevaju podrobnu razradu, bit će uređena opći aktima koje donosi Skupština Udruge.

 

 

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 36.

Udruga prestaje odlukom Skupštine i u slučajevima propisanim Zakonom.
U slučaju prestanka, imovina Udruge pripada Općini Sveti Petar Orehovec.

Članak 37.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se s danom upisa u registar u Uredu državne uprave u Koprivničko - križevačkoj županiji.
Statut potpisuje imenom i prezimenom, oznakom svojstva i vlastoručnim potpisom osoba ovlaštena za zastupanje Udruge.

 

 

Sveti Petar Orehovec, 23. siječnja 2009.

Predsjednik:
Antun Petric

vrh stranice